REGULAMIN HOTELU POŁWYSEP WĄDZYN

§1
1. Właścicielem i administratorem Hotelu są Państwo Hanna i Wojciech Szulc prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Działalność Gastronomiczna i Hotelarstwo Hanna Szulc , z siedzibą w Gorczenica 91A, 87-300 Brodnica
NIP: 874-100-27-98, adres e-mail: osrodek@polwysepwadzyn.com.pltel: +48 667 652 205
2. Regulamin hotelu stanowi zasady wynajęcia pokoi i korzystania z infrastruktury hotelowej.
3. Hotel świadczy usługi noclegowe, gastronomiczne, rozrywkowe i inne, zgodnie z profilem działalności.
4. Opis pokoi, cennik świadczonych usług noclegowych oraz opis zakresu poszczególnych usług znajduje się na oficjalnej stronie Hotelu http://www.polwysepwadzyn.com.pl/ oraz w hotelowej recepcji.
5. Regulamin jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji, zapłatę zadatku lub całej należności za pobyt w Hotelu.
6. Dokonując w/w czynności Gość potwierdza, że zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.
7. Regulamin jest dostępny do wglądu w recepcji Hotelu.
   § 2
1. Jednostką rozliczeniową w przypadku świadczenia usług noclegowych jest doba hotelowa. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 14:00 w dniu przyjazdu a kończy o godzinie 11:00 w dniu wyjazdu. Hotel na specjalne życzenie może odpłatnie przyspieszyć lub wydłużyć dobę hotelową – w miarę dostępności pokoju (30 zł za 1h przedłużenia doby). Ostatecznego potwierdzenia dokonuje pracownik recepcji na wniosek Gościa na dzień przed przyjazdem (przyspieszenie doby) lub w dniu wyjazdu (wydłużenie doby).
2. Życzenie przedłużenia o kolejną dobę hotelową Gość powinien zgłosić w recepcji do godz. 10:00 w dniu planowanego wymeldowania. Recepcja potwierdza możliwość w miarę dostępności pokoi. W przypadku Gości nie przestrzegających niniejszego regulaminu recepcja może odmówić wydłużenia pobytu.
3. Aktualny cennik świadczonych usług noclegowych publikowany jest na stronie internetowej: http://www.polwysepwadzyn.com.pl/ oraz dostępny jest w recepcji Hotelu.
4. Gość nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nie zameldowanym w Hotelu, nawet jeśli nie upłynął okres wynajęcia przez niego tego pokoju.
5. Osoby nie zameldowane w hotelu przebywać mogą w pokoju hotelowym jako Goście osób zameldowanych w Hotelu, między godziną 11.00 a 22.00 po uprzednim poinformowaniu recepcji.
6. W Hotelu obowiązuje cisza nocna od godz. 22:00 do godz. 7:00. Hotel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.
7. Gość ma obowiązek pozostawienia udostępnionego mu pokoju oraz udostępnionego wyposażenia w stanie niepogorszonym.
8. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za uszkodzenia, zniszczenia, zaistniałe na skutek jego zachowania lub zachowania podejmowanych przez niego gości lub naruszenie bezpieczeństwa poprzez nieuzasadnione włączenie systemu przeciwpożarowego – wartość materialną określa Właściciel Hotelu.

Za zgubienie klucza lub karty Gość ponosi odpowiedzialność finansową w wysokości 50 zł.

Dzieci do lat 14 mogą przebywać na terenie Hotelu pod stałym nadzorem opiekunów prawnych.
11. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń, nie stanowiących wyposażenia pokoju hotelowego.
12. Na terenie całego Hotelu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i innych substancji. Palenie tytoniu i wyrobów tytoniowych jest możliwe tylko i wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych.
     § 3
1. Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług prosimy o bezzwłoczne zawiadomienie recepcji.
2. Przedmioty pozostawione w pokojach przez wyjeżdżających Gości, na wniosek Gości będą wysyłane na koszt odbiorcy na wskazany adres. Koszt odesłania rzeczy jest jedynie szacowany –ostateczny koszt określa firma świadcząca usługę. W przypadku braku takiej dyspozycji Hotel przechowa przedmioty przez okres 1 miesiąca. Po upływie tego czasu pozostawione przedmioty zostaną przekazane na cele charytatywne lub utylizowane.
3. Hotel jest ubezpieczony w zakresie określonym odpowiednimi przepisami kodeksu cywilnego. Gość jest zobowiązany zawiadomić recepcję hotelową o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu. Odpowiedzialność Hotelu z tytułu utraty lub uszkodzenia wartościowych przedmiotów jest ograniczona, jeżeli przedmioty te nie zostaną zabezpieczone odpowiednio w sejfie udostępnionym w pokoju lub oddane w depozyt w recepcji. Odpowiedzialność Hotelu jest ograniczona również w przypadku, kiedy Gość nienależycie zabezpieczył pokój – należy sprawdzić zamknięcie pokoju po każdym jego opuszczeniu.
4. Hotel ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami kodeksu cywilnego.
5. Wybrane obszary Hotelu są monitorowane.
6. Hotel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin hotelowy.

                                                             

 §4
1. Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych przez Hotel usług.
2. Wszelkie reklamacje przyjmuje recepcja Hotelu.
3. Reklamacja powinna być złożona przez Gościa niezwłocznie po zauważeniu uchybień w standardzie świadczonych przez Hotel usług w formie pisemnej (nie później niż 7 dni od jej zaistnienia).
4. Reklamacje rozpoznawane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
   § 5
1. Hotel akceptuje pobyt zwierząt domowych w pokoju z Gośćmi. Pobyt zwierząt wiąże się z dodatkowymi opłatami.
a. Opiekunowie zwierząt zobowiązani są bezwzględnie podczas korzystania z miejsc ogólnodostępnych Hotelu oraz przyległego terenu prowadzić zwierzęta na uwięzi, a w przypadku psów dodatkowo w kagańcach.

Właściciele zwierząt domowych zobowiązani są również do utrzymania czystości podczas spacerów na terenach przyległych do Hotelu. W przypadku zabrudzeń lub zniszczeń dokonanych przez zwierzę Hotel może obciążyć Gościa dodatkową opłatą.
c. Wstęp zwierząt do punktów gastronomicznych Hotelu jest surowo zabroniony, wyjątek stanowią psy przewodnicy osób niewidomych lub niedowidzących.
d. Goście przebywający w Hotelu ze zwierzętami zobowiązani są do opieki nad
zwierzęciem oraz niezakłócania komfortu czy bezpieczeństwa pozostałych Gości Hotelu. Goście, którzy nie zapewnią odpowiedniej opieki przebywającym z nimi zwierzętom mogą zostać poproszeni o opuszczenie Hotelu.
e. Hotel może odmówić przyjęcia zwierząt ras wymienionych w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne, gadów, płazów, stawonogów i gryzoni a także innych zwierząt uznanych przez Właściciela Hotelu za niebezpieczne.
 § 6
1. Rezerwacja pobytu w Hotelu odbywa się zgodnie z zasadami opisanymi w Regulaminie – zasady rezerwacji oraz Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną, które dostępne są do wglądu w recepcji Hotelu, a także na stronie internetowej: http://www.polwysepwadzyn.com.pl/
2. Gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie jego danych osobowych koniecznych do wykonania usługi hotelowej.
3. Gość w każdym czasie posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, zmiany i usuwania.
4. Dane osobowe przechowywane są i przetwarzane przez Hotel na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – RODO oraz w Polityce prywatności zamieszczonej na stronie internetowej oraz w recepcji hotelowej.
5. Podanie danych osobowych przez Gościa jest całkowicie dobrowolne, ale konieczne do dokonania zakupu usługi hotelowej.
6. Korzystając w jakikolwiek sposób z usług świadczonych przez Hotel, Gość akceptuje zasady zawarte w Polityce prywatności opublikowane w serwisie www.polwysepwadzyn.com.pl.
§ 7
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 380 ze zm.)
2. Poinformowanie o zmianie Regulaminu nastąpi nie później niż na trzy dni kalendarzowe przed wejściem w życie zmiany Regulaminu.
3. Data opublikowania regulaminu: 01.01.2022
Dziękujemy za stosowanie się do zasad określonych niniejszym regulaminem, mających na celu komfort pobytu i bezpieczeństwo naszych Gości.